Retur & reklamation

Tilbud

RMA

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra DÆKBANDITTEN

 

1. AFTALER

For alle leverancer fra DÆKBANDITTEN gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, med mindre andet måtte være skriftligt aftalt.

 

2. PRISER

De anførte priser er de på ordreafgivelsesdatoen gældende, eller jf. tidligere udarbejdede tilbud. DÆKBANDITTEN forbeholder sig ret til at regulere priser uden varsel som følge af ændringer i DÆKBANDITTEN’S indkøbspriser, valutakurser, afgifter m.v.

 

3. LEVERING

Alle leverancer sker, med mindre andet er skriftligt aftalt, AB fabrik (Ex Works, jf. INCOTERMS 2000) fra DÆKBANDITTEN'S lager, eller direkte fra en eventuel underleverandør. Eventuel forsendelse fra DÆKBANDITTEN’S adresse sker således for købers regning og risiko.

 

DÆKBANDITTEN angiver på www.daekbanditten.dk vejledende leveringstider på produkterne. Afvigelser herfra kan forekomme og kompensation herfor ydes ikke.

 

4. EJENDOMSFORBEHOLD

DÆKBANDITTEN beholder ejendomsretten til det solgte indtil fuld og endelig betaling har fundet sted.

 

5. DET SOLGTE PRODUKT

A)Komplet sæt

Ved modtagelse af komplet sæt skal der tjekkes for korrekt afbalancering (afbalancering er en serviceydelse fra DÆKBANDITTEN'S side som tilstræbes korrekt udført, men der gives ikke garanti og reklamationsret på afbalanceringen), samt at dæktrykket tilpasses den bil, som sættet skal monteres på. Ligeledes skal der tjekkes, at komplet sættet rent faktisk passer til den bil, som det skal anvendes på. Dvs. prøvemontering skal foretages således at det tjekkes, at der er frigang for bremser, styretøjskomponenter og karrosseri. Afprøvningen bør ske på såvel for- som bagaksel og i begge sider. Inden prøvemonteringen skal alle bilens navflader/anlægsflader være rengjorte og plane. Ligeledes skal tjekkes at bespændingen og eventuelle centreringsringe passer til bilen og fælgen. Der må aldrig anvendes el- eller luftdrevet monteringsværktøj til fastgørelse af fælgene. Fælgene skal momentspændes krydsvis i henhold til bilproducentens anvisninger.

Køber bærer ansvaret for at ovennævnte er i orden, når produktet udleveres til slutbrugeren.

 

B)Løse fælge.

Prøvemontér fælgene på bilen inden der monteres dæk. Kontrollér ligeledes for evt. lak- eller støbefejl, hvilke skal reklameres inden der monteres dæk på fælgen.

 

C)Køb af løse alufælge til supplering/skader, altså et antal ikke deleligt med 4.

Ved bestilling af alufælge til supplering/skader skal tilbehør (bespænding, ringe og kapsler etc.) bestilles separat, og vil blive faktureret til gældende listepriser.

 

6. RETURNERING AF VARER

Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med DÆKBANDITTEN herom.

 

Såfremt DÆKBANDITTEN accepterer returnering sendes denne/disse franko til DÆKBANDITTEN. Alternativt kan DÆKBANDITTEN booke returfragten via eget fragtselskab, men returfragten debiteres kunden og ligeledes debiteres kunden fragten for forsendelse af varerne frem til kunden (gælder også for franko-kunder). Husk at vedlægge kopi af faktura med kreditnotanummer påført. Sørg altid for korrekt indpakning for at mindske risikoen for transportskader mest muligt.

 

Der kan under alle omstændigheder kun ske returnering af varer, der er ubrugte og i original stand samt med original dokumentation (kopi af original købsfaktura).

 

Generelt gælder der følgende retningslinier for returnering, der som anført altid skal ske efter aftale med DÆKBANDITTEN:

1)Ufrankoforsendelser modtages ikke.

2)Uemballerede/mangelfulde varer er på afsenders egen risiko

3)Den forsendelsesform og vægtangivelse, som er noteret på returfragtbrevet, SKAL overholdes.

4)Det er en betingelse, at emballagen er intakt (såfremt dette ikke er tilfældet fratrækkes kr. 50,- pr.emballage).

5)Der fratrækkes 15%, dog min kr. 100,- ved returnering af korrekt leverede varer. Der vil i nogle tilfælde efter aftale kunne blive trukket et større beløb.

6)Varer, der har været monteret, returneres uden varsel og fragt frem og tilbage debiteres.

7)Kompletsæt, der returneres ifølge aftale, debiteres yderligere kr. 500 for af- og påmontering.

8)Varer ældre end 3 måneder fra faktureringsdato tages ikke retur og krediteres derfor ikke.

 

7. KATALOGER,BROCHURER, HJEMMESIDE M.V.

De i kataloger m.v. anførte illustrationer eller tekniske data er de på udarbejdelsestidspunktet for dokumentationen gældende. Mindre ændringer i såvel udseende, vægt samt specifikationer kan forekomme og betragtes ikke som mangler. Der forbeholdes ret til tekniske ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og konstruktionsændringer (ændret udseende og/eller specifikationer på produkterne).

 

8. REKLAMATION OG GARANTI

Indsigelser mod de på en faktura anførte vilkår og specifikationer skal ske inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af fakturaen.

 

Reklamationer vedrørende mangler, der kan konstateres ved en undersøgelse af varen ved modtagelsen, skal ske uden ugrundet ophold og senest 3 arbejdsdage fra varens modtagelse.

 

Ved reparation eller udskiftning af varer, der er leveret ”Ab Fabrik”, foregår reparation, tilretning eller udskiftning som udgangspunkt på DÆKBANDITTEN'S adresse, således at køber efter anmodning er forpligtet til at returnere varen til DÆKBANDITTEN og afholde de hermed forbundne omkostninger. Efter endt reparation eller udskiftning fremsendes varen til køber for DÆKBANDITTEN’S regning, forudsat reparationen/udskiftningen sker som følge af en berettiget reklamation. Skader opstået under transport i forbindelse med en reklamation er DÆKBANDITTEN uvedkommende.

 

En slutbruger af et produkt fra DÆKBANDITTEN skal henvende sig i den forretning, hvori det pågældende produkt er købt. Reklamationer fra slutbrugeren kan ikke gøres gældende direkte over for DÆKBANDITTEN.

 

DÆKBANDITTEN påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået ved forkert brug af vore produkter. Ved påkørsel på kantsten bortfalder garantien totalt.

 

Reklamation vedrørende lakfejl og andre synlige fejl skal foretages INDEN forsøg på montering eller anden bearbejdning. I modsat fald bortfalder reklamationsretten. Evt. udlån af nye dæk og/eller fælge til slutbrugeren, mens dæk/fælgene er indsendt til reklamationsbehandling sker for egen regning. DÆKBANDITTEN kan ikke drages til ansvar for evt. driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, monteringsomkostninger eller lignende.

 

Ved enhver reklamation skal der medsendes reklamationsformular underskrevet af såvel forhandler som slutbruger.Herudover gælder følgende retningslinier vedrørende garantier afhængigt af det købte produkt:

 

A)Produktgaranti på alufælge:

1)Alle eftermarkedsalufælge er omfattet af 2 års overfladegaranti og 2 års suppleringsaranti fra leveringsdato, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt i forbindelse med det aktuelle salg. Tilbudsvarer og restpartier er dog ikke omfattet af suppleringsgarantien.

2)Garantiperioden gælder 2 år fra den dato, der er påført kundens (slutbrugerens) faktura, dog max. 3 år fra DÆKBANDITTEN'S salgsdato. Overdragelsen dokumenteres ved kvitteret og udspecificeret købsbevis.

3)Garantien omfatter støbefejl, forarbejdningsfejl samt lakfejl. Der ydes ikke overflade- og suppleringsgaranti på specialfælge.

4)Eventuelle fejl, der opdages af slutbrugeren, skal hurtigst muligt indberettes til forhandleren, der kontakter DÆKBANDITTEN. Kunden stiller fælgene til rådighed for videre behandling. Der tilstræbes en hurtig test og kontrol for at varetage kundens interesse bedst muligt. Forhandleren kan ud fra sin vurdering dog afslå en reklamation, såfremt det vurderes ikke at være omfattet af garantien. Forhandleren kan ikke godkende en fejl/reklamation på vegne af DÆKBANDITTEN.

5)Ved indsendelse af reklamationer skal kopi af faktura fra DÆKBANDITTEN og kopi af slutbrugerens faktura medsendes.

6)Kundens krav begrænser sig til udbedring af fejlen, det vil sige reparation eller et tilsvarende produkt. Er dette ikke muligt, tilbydes da en dekort eller levering af fire andre fælge i mindst samme stand som de beskadigede (før skaden).

7)DÆKBANDITTEN modsvarer under alle omstændigheder alene varens pris og IKKE de følgeomkostninger, der eventuelt har været i forbindelse med montering m.v.

8)Ejendomsretten på erstattede eller udskiftede dele overgår til DÆKBANDITTEN.

9)Garantien bortfalder ved

a. alle udefrakommende påvirkninger, samt reparationer og bearbejdninger uden DÆKBANDITTEN'S godkendelse,

b. utilstrækkelig og/eller uhensigtsmæssig fælgpleje (herunder tænkes på uegnede rengøringsmidler, opløsningsmidler, ætsende kemikalier, syreholdig væske eller skurende pudsemidler). Fælge med polerede overflader kræver ekstra omhu – BREMSESTØV skal fjernes regelmæssigt, da det brænder sig fast i lakeringen – ved beskadigelse af denne type bortfalder al garanti),

c. fælge som beskadiges ved ulykke, påkørsel, kantstenspåkørsel, stenslag eller ved brug i forbindelse med sportskonkurrencer, d. hvis ikke faktura fra DÆKBANDITTEN og slutbrugerens kvitterede købsbevis medfølger ved indsendelse. I sådanne tilfælde overgår garantiforpligtelserne til forhandleren.

10)Videregående krav om skadeserstatning honoreres ikke.

 

B) Suppleringsgaranti på eftermarkedsalufælge:

1)Garantien påbegyndes på overdragelsesdatoen og gælder 2 år fra denne dato.

2)Garantien omfatter ikke supplering, hvor ønsket herom alene skyldes kosmetiske skader.

3)Garantien sikrer, at DÆKBANDITTEN kan efterlevere max. 2 fælge af samme type til den på suppleringstidspunktet gældende pris.

4)Såfremt efterlevering ikke kan finde sted, leveres fire andre fælge i samme dimension. Kunden betaler kun for det antal, som ikke modsvarer det antal suppleringsberettigede fælge.

5)Opfyldelse af garantien sker efter DÆKBANDITTEN'S valg. Såfremt efterlevering af fabriksnye fælge ikke er mulig forbeholdes ret til at tilbyde ikke fabriksnye fælge – dog som minimum af samme kosmetiske stand som de indsendte.

 

C) Garanti på dæk:

1)Dæk, der er formidlet via dansk importør, indsendes til nærmere tekniske undersøgelser hos Dækimportør-Foreningen eller den danske importør, der på vegne af importøren træffer afgørelse om reklamations berettigelse.

2)Reklamationer på dæk, der er importeret fra udlandet, afgøres af DÆKBANDITTEN.

 

D) Garanti på Cobra Styling

1) Garantien påbegyndes på overdragelsesdatoen og gælder 2 år fra denne dato.

 

9. PRODUKTANSVAR

Der henvises til dansk rets almindelige regler herom, idet DÆKBANDITTEN dog udtrykkeligt forbeholder sig ikke at være ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

 

10. BETALING

Betaling sker såfremt intet andet er skriftligt aftalt via LeverandørService. Vedfor sen betaling pålægges rykkergebyr i henhold til rentelovens § 9b stk. 2. Dertil tillægges morarente på 2,25% af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned. Eventuelle aftalte fravigelser herfra vil fremgå af ordrebekræftelse/faktura.

 

11. TVISTER

Tvister som udspringer af leverancer fra DÆKBANDITTEN skal afgøres efter dansk ret. Værneting er Retten i Århus.